Ngoại thất

Thông số xe

Khoảng cách trục :
.
Trở lên trên